فرم های تحصیلات تکمیلی
    طرح تحقیق پایان نامه    کارشناسی ارشد- ارتباطات

..................................

 پروپوزال پروژه عملی کارشناسی  تلویزیون و هنرهای دیجیتال
..................................
 پروژه عملی کارشناسی کارگردانی تلویزیون
..................................
دستورالعمل نگارش پایان نامه
..................................
راهنمای تنظیم مقالات- حقیقی
..................................
شیوه ها استناد درون متنی
..................................
طرح تحقیق پایان نامه  .................کارشناسی ارشد تولید...............تهیه کنندگی مستند
..................................
طرح تحقیق پایان نامه   .............کارشناسی ارشد تولید.................تهیه کنندگی نمایش
..................................
**برگه جدید  پیشنهاد موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد..............دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
..................................

طرح تحقیق پایان نامه   ............کارشناسی ارشد دانشکده تولید........رادیو        

                                 

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد تولید  توجه فرمایید

در هریک از فرمهای پیشنهاد موضوع و  پروپوزال،  قبل از بیا ن مسآله تحقیق ،  مقدمه نوشته شود.

..................................
فرم پیشنهاد تالیف کتاب
..................................
فرم پیشنهاد ترجمه کتاب
..................................
گواهی آموزشی
..................................
کاربرگ عنوان پیشنهادی پایان‌نامه 
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .